Pichia MoClo Toolkit (Lu Lab)

Pichia_MoClo_Toolkit_Lu_Lab_collection Version 1

Collection

Created by: Jet
Date created: 2021-06-19 10:18:24.504

Pichia MoClo Toolkit (Lu Lab)Members

NameIdentifierTypeDescription
synbiohub#ownedBy
user/jet
 
synbiohub#topLevel
Pichia_MoClo_Toolkit_Lu_Lab_collection/1